OGÓLNE WARUNKI CZARTEROWANIA JACHTÓW

WEGA – Stanisław Wawrzonek

1. Obowiązki Armatora

Armatorem jest WEGA – Stanisław Wawrzonek, który zobowiązuje się przekazać Czarterującemu jacht przygotowany do żeglowania. Armator ubezpiecza jacht na strefę II (tzn. żeglugę po akwenie Morza Bałtyckiego oraz Cieśninach Skagerrak, Kattegat i Sund) albo strefę I (tzn. żeglugę po akwenie Zalewu Szczecińskiego i wodach śródlądowych). Armator zobowiązuje się odebrać jacht od Czarterującego po zakończeniu czarteru z miejsca i w czasie określonym w Umowie czarteru jachtu.

2. Obowiązki Czarterującego

Czarterujący zobowiązuje się do przekazania danych koniecznych do zawarcia umowy i uiszczenia określonej w niej opłaty. Czarterujący zobowiązuje się odebrać jacht od Armatora w terminie rozpoczynającym czarter oraz zdania go niezwłocznie w terminie ukończenia czarteru w miejscu zgodnym z zapisami umowy. Czarterujący zobowiązuje się do przekazania jachtu w takim stanie w jakim go odebrał od Armatora. Czarterujący ponosi odpowiedzialność materialną za jacht i jego wyposażenie przez cały czas trwania umowy czarterowej do momentu odbioru jachtu przez Armatora. Obowiązkiem Czarterującego jest użytkowanie jachtu zgodnie z Kodeksem Morskim i obowiązującymi przepisami oraz poszanowaniem etyki żeglarskiej. Użytkowanie urządzeń stanowiących wyposażenie jachtu powinno odbywać zgodnie z ich instrukcjami obsługi. Do obowiązków Czarterującego należy prowadzenie dziennika jachtowego. Czarterujący zobowiązuje się do eksploatowania jachtu tylko zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentach jednostki i polisie towarzystwa ubezpieczeniowego. W sytuacji zaistnienia niesprzyjających warunków pogodowych Czarterujący zobowiązuje się nie opuszczać jednostką portu.

3. Koszt rezerwacji

 1. O ważności zawartej umowy rezerwacyjnej jachtu stanowi wpłata zaliczki w wysokości 40% opłaty czarterowej. Kwota opłaty czarterowej wskazana w ofercie widniejącej na stronie internetowej Armatora jest zatwierdzana podczas dokonywania rezerwacji.
 2. Po wykonaniu czynności rezerwacji Czarterujący zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Armatorowi danych koniecznych do zawarcia umowy czarterowej. Miejscem właściwym do podpisania umowy czarterowej jest biuro Armatora lub jacht stanowiący przedmiot umowy czarterowej. Czarterujący może również przesłać jeden egzemplarz podpisanej umowy do Armatora w terminie jednego tygodnia od chwili jej otrzymania od Armatora.
 3. Brak wpłaty, bądź nieprzekazanie danych oraz brak podpisanej umowy przez Czarterującego we wskazanym przez Armatora terminie skutkuje wypowiedzeniem rezerwacji i jej unieważnieniem. W opisanym przypadku uiszczona zaliczka w wysokości 40% opłaty czarterowej nie podlega zwrotowi i zostanie zakwalifikowana jako wynagrodzenie Armatora za czynności wynikające z przygotowania jednostki do rejsu. Zaliczka zatrzymana przez Armatora stanowić będzie wyczerpanie roszczenia względem Czarterującego tytułem dokonania rezerwacji.

4. Warunki wypowiedzenia umowy

 1. Przy rejsach trwających nie dłużej niż 14 dni Czarterujący ma prawo wypowiedzieć umowę czarterową w formie pisemnej i dostarczyć Armatorowi nie później niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem rejsu.
 2. Przy rejsach trwających dłużej niż 14 dni Czarterujący ma prawo wypowiedzieć umowę czarterową w formie pisemnej i dostarczyć Armatorowi nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem rejsu.
 3. W obu powyższych przypadkach pobrana opłata za czarter będzie podlegać zwrotowi. Pobrana zaliczka w wysokości 40% opłaty czarterowej nie będzie podlegać zwrotowi i będzie stanowić wynagrodzenie Armatora za przygotowanie jachtu do rejsu i jego rezerwację w pełni zaspakajając roszczenie Armatora.
 4. Każdy inny termin wypowiedzenia umowy, oprócz tych omówionych w punktach I i II będzie skutkował zatrzymaniem przez Armatora całej uiszczonej przez Czarterującego kwoty, która stanowić będzie wynagrodzenie Armatora za wykonanie usługi rezerwacji jachtu oraz zwrot kosztów poniesionych wydatków za przygotowanie rejsu.

5. Wyposażenie jachtu

Czarterowany jacht posiada aktualną Kartę Bezpieczeństwa lub Dowód Rejestracyjny oraz wyposażenie podstawowe. Ponadto jacht posiada dodatkowe wyposażenie, którego wykaz ujęty jest w książce inwentarzowej.

W przypadku rejsów niestandardowych Czarterujący jest zobowiązany we własnym zakresie zaopatrzyć się w mapy morskie, wydawnictwa nawigacyjne oraz inne przedmioty niezbędne do bezpiecznego żeglowania w planowanym regionie rejsu.

6. Uprawnienia żeglarskie

Warunkiem wydania jachtu Czarterującemu przez Armatora jest okazanie przez Czarterującego wymaganych w Dowodzie Rejestracyjnym i Karcie Bezpieczeństwa jachtu patentów żeglarskich i niezbędnych certyfikatów osób, które będą pełnić funkcje oficerskie w czasie planowanego rejsu. Nie spełnienie powyższych wymagań skutkować będzie rozwiązaniem umowy bez wymaganego oddzielnego jej wypowiedzenia. W zaistniałej sytuacji Armator zatrzymuje w całości opłatę czarterową i może skorzystać z prawa adekwatnego zadośćuczynienia.

7. Przekazanie jachtu Czarterującemu

Przekazanie jachtu zostanie dokonane przez Armatora lub Jego Przedstawiciela po umieszczeniu podpisu pod umową czarterową oraz pokwitowaniu protokołu zdawczo-odbiorczego czarterowanej jednostki. Jakiekolwiek zastrzeżenia i uwagi związane ze stanem czarterowanej jednostki i jej wyposażenia muszą zostać wpisane do protokołu zdawczo-odbiorczego. Niepodpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Czarterującego traktowane jest jako przyjęcie jednostki bez zastrzeżeń. Opóźnienie przekazania jachtu w terminie określonym w umowie czarterowej nie z winy Armatora (tzn. usterki i awarie wynikające z wcześniejszego czarteru) powoduje, że Czarterujący nie płaci wynagrodzenia za niewykorzystany czas czarteru. W takim przypadku Armator przyjmuje również na siebie obowiązek zakwaterowania załogi oczekującej na czarter w sposób możliwy dla Niego do realizacji.

8. Zwrot jachtu

Czarterujący jest zobowiązany do przekazania jachtu w takim stanie, który umożliwi podjęcie następnego rejsu w terminie określonym w umowie czarterowej. Wymagane jest posprzątanie jachtu i uzupełnienie brakującego wyposażenia lub zwrot kosztów stanowiących wartość zaginionego/uszkodzonego wyposażenia. Przy zapłacie za zaginione/uszkodzone wyposażenie koszt będzie ustalany w oparciu o uśrednione ceny rynkowe, w sposób określony przez Armatora. W przypadku przekazania przez Czarterującego nieposprzątanej jednostki po zakończeniu rejsu Armator zleci posprzątanie jachtu na koszt Czarterującego. Koszt sprzątania jednostki ujęty jest w Umowie czarteru jachtu. Uszkodzenia i braki w wyposażeniu jachtu ujmowane są w protokole zdawczo-odbiorczym sporządzanym przez Armatora w obecności Czarterującego lub Jego Reprezentanta podpisanym przez obie strony. Nieobecność Czarterującego lub Jego Reprezentanta skutkować będzie podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego jednostronnego.

9. Nieterminowe przekazanie jachtu

Planowanie każdego rejsu należy zrealizować tak, aby uwzględnić wszystkie nieprzewidziane okoliczności, które mogą uniemożliwić terminowy powrót jachtu. W przypadku przedłużenia terminu czarteru z winy Czarterującego ma On obowiązek zrealizowania dopłaty na rzecz Armatora do kosztu czarteru wymienionego w umowie czarteru:

 1. opóźnienie do 12 godzin stanowi 150% płatności dobowej;
 2. opóźnienie za każdą następną dobę od momentu jej rozpoczęcia stanowi 200% płatności dobowej.

10. Kaucja gwarancyjna – zwrot

Czarterujący jest zobowiązany do wpłacenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 2000 zł. Wpłata kaucji gwarancyjnej powinna nastąpić najpóźniej w dniu przejęcia jachtu przez Czarterującego. Armator zobowiązuje się do zwrotu kaucji gwarancyjnej Czarterującemu w terminie siedmiu dni od momentu zwrotu jachtu przez Czarterującego. Zwrot kaucji następuje w wysokości zawartej w umowie czarterowej. W przypadku roszczeń Armatora względem Czarterującego wynikających z zawartej umowy czarterowej, kaucja będzie zatrzymana i będą z niej zaspakajane straty Armatora. W przypadku kiedy kwota kaucji będzie wyższa niż wyrządzone przez Czarterującego szkody nadwyżka zostanie zwrócona Czarterującemu.

Jeżeli szkody zostaną pokryte przez Ubezpieczyciela w oparciu o protokół awaryjny Armator zobowiązuje się do zwrotu Czarterującemu kwoty kaucji do wysokości kwoty zapłaconej w ramach polisy ubezpieczeniowej w terminie do siedmiu dni od pozyskania z niej środków.

Na kapitanie jachtu w każdym przypadku zaistnienia awarii lub usterki ciąży obowiązek spisania protokołu awaryjnego oraz precyzyjnego opisania zaistniałej sytuacji. Kapitan jachtu zobowiązany jest do respektowania przepisów Kodeksu Morskiego, ogólnych warunków umowy ubezpieczeniowej oraz poszanowania etyki żeglarskiej.

Obowiązkiem Czarterującego jest udzielenie informacji Armatorowi o zaistniałych zdarzeniach, niedopełnienie tego obowiązku będzie stanowiło podstawę do obciążenia Czarterującego całością kosztów powstałej szkody.

11. Brak możliwości świadczenia usług

 1. Czarterującemu przysługuje zwrot w wysokości 100% opłaty czarterowej w przypadku przyczyn niezależnych od Armatora, którego skutkiem jest nie wydanie jachtu Czarterującemu.
 2. Armator zobowiązuje się do zwrotu części kosztów opłaty czarterowej odpowiednich do czasu postoju w przypadku awarii jednostki przekraczającej 24 godziny. Czas trwania postoju będzie liczony od momentu poinformowania Armatora przez Czarterującego. Czarterujący zobowiązuje się w takiej sytuacji do powstrzymania od wszelakich działań niepodyktowanych koniecznością.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Armatora, że awaria powstała na skutek działania Czarterującego traci On prawo zwrotu kosztów czarteru za czas postoju jednostki. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji Armator ma prawo przeznaczyć na naprawę i pokrycie kosztów szkody wpłaconą kaucję gwarancyjną.

12. Ustalenia końcowe

Kosztem Czarterującego w czasie trwania czarteru jest między innymi: zaprowiantowanie członków załogi, opłaty eksploatacyjne (w tym paliwa, energii elektrycznej), kejowania, bazowania, podnoszenia jachtu na dźwigu, koszty łączności telefonicznej, opłaty portowe, pilotowe. Utrzymanie i koszty związane z prowadzeniem jednostki w czasie trwania czarteru ponosi w całości Czarterujący.

Od dnia zakończenia czarteru do dwóch tygodni przyjmowane będą reklamacje od Czarterującego w formie pisemnej (decydować będzie data wpłynięcia pisma do Armatora).

Jeżeli jacht zostanie zdany w innym porcie przez Czarterującego niż wynika to z umowy czarterowej, to koszty związane z przeprowadzeniem jednostki do portu zgodnie z umową czarterową ponosi Czarterujący. Dla dobra Czarterującego jest w Jego zakresie ubezpieczenie dodatkowe KL + NN załogi.

Powyższe Ogólne Warunki Czarterowania Jachtów stanowią integralną część umowy czarterowej.

Czarterujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i umieszczenie ich w bazie danych Armatora w celach związanych z realizacją umowy czarterowej. Czarterujący ma prawo wglądu i modyfikacji tych danych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).